13
3.
Sivard og Brynild.

Xxxx

14 Sivard og Brynild  

Xxxx


*) Yyyyy
   15

Xxxx

16 Sivard og Brynild  

Xxxx
A.
(Karen Brahes Foliohaandskrift, Nr. 81.)

1.     Thett wor vngen Sueidaall,
hand skulld boldenn lieg:
boldenn dreff y iumfruens bur,
thett giorde hans kiender bleeg.
Och lader du dyn ord well!

2.     Boldenn dreff y iumfruens bur,
suendenn eftter gieng:
førind hand kam der vd igenn,
stuor sorrig hand y hiarttet fyngee.

3.     "Tthu thørst yke kaaste
dynn bold eftter meg:
der seder en møø y fremede land,
hun lengis efter deg

4.     Tthu skallt aldrig ruo bide
och aldrig ruo faa:
førind du faar løst dett sorig-fuld hiartte,
saa lenge haffuer lieett y thraa."
5.     Tthett wor vngenn Suiedall,

hand suøber seg hoffuett y skynd :
saa gaar hand y stuoffuen
alt for syn hoffmend ind.
6.     "Her sedder [y], alle myne mend,

dreker med aff skaall:
men ieg gaar till bierigenn,
med myn kerr muoder att thalle."

7.     Tthett wor vngenn Suiedall,
hand tog till att kald:
ther reffnitt mur och malmerr-stien,
och bergitt tog til at falde.

   17

Xxxx

18 Sivard og Brynild  

Xxxx

   19

Xxxx


| TOC |